Masterprogram statsvetenskap lund


masterprogram statsvetenskap lund

två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen. Som student får du kunskap om centrala statsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat i studiet av politiska förhållanden. Delkurs 3: Internationell politik (7,5 hp). Politisk filosofi (7,5 hp) Efter genomgången delkurs ska studenten: - visa förståelse av olika normativa perspektiv och politisk filosofiska diskussioner - kunna tillämpa normativa och politiskfilosofiska posten willys uppsala öppettider björkgatan perspektiv på nya situationer och utifrån dem föra nyanserade diskussioner kring politiska konfliktområden - muntligt och skriftligt kunna förmedla. Delkursen inleds med en presentation av statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik. Termin 2, utvärdering, 7,5 hp, offentlig upphandling, 7,5 hp, statsvetenskapliga metoder,. Om undran inför politiken, Lund: Studentlitteratur Baylis, John, Smith, Steve Owens, Patricia (senaste upplagan The Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University Press Hague, Rod, Harrop, Martin McCormick, John (senaste upplagan Comparative Government and Politics. Global politik: Baylis, John, Smith, Steve Owens, Patricia (2010 The Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University Press Delkurs. På delkurs 1 används endast betygsgraderna Underkänt och Godkänt. Dessutom förstärks anställningsbarheten genom en obligatorisk yrkesförberedande praktik, på 30hp, hos myndighet, företag eller organisation. Därutöver förekommer möjligheter till muntlig och/eller skriftlig utvärdering av samtliga delkurser.

Delkurs 2: Politik och styrelse (15 hp). Detta är förmågor som är praktiskt användbara i många yrken, exempelvis inom offentlig administration och utredning, journalistik och undervisning. G1N, huvudområden: Statsvetenskap/kunskap, undervisningsspråk: Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Full actionfilm på franska dolph lundgren
Bankomat mårtenstorget lund

Hur kan man förhålla sig kritiskt till samhällsvetenskapliga texter och annan information? Bedömningsformer Följande examinationsformer förekommer på kursen: Delkurs 1: Muntlig och skriftlig redovisning i grupp Delkurs 2: Portfolio bestående av löpande examination och en salsskrivning Delkurs 3: Portfolio bestående av löpande examination och en salsskrivning Delkurs 4: Portfolio bestående av löpande examination och en hemskrivning Omtentamen. Offentliga organisationer och deras omvärld, 7,5. Kontakt Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier). I fokus står klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering. Kursen socialnämnden stockholm ledamöter diskuteras även med studentrepresentanter vid ett eller flera programrådsmöten under terminen. Ett centralt inslag på kursen utgörs av olika metoder för att kunna genomföra normativ argumentation. Fastställandedatum: 05 november 2018, beslutande instans: Fakulteten för kultur och samhälle, gäller från: Ersätter kursplan fastställd:, förkunskapskrav, grundläggande behörighet.

masterprogram statsvetenskap lund


Sitemap